ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Art. 1 Begrippen

ROMTOUR ingeschreven bij de KvK onder nr. 50866524 als “Roemenië Reizen”.

Adres
Website : www.romtour.nl
E-mail : info@romtour.nl

Contractant
Degene die de reisovereenkomst heeft aangegaan.

Deelnemer
Degene die de reis onderneemt.

Activiteit
Een van de standaard aangeboden arrangementen dan wel een persoonlijk overeengekomen arrangement.

Reisovereenkomst
De overeenkomst waarbij ROMTOUR zich verbindt de activiteit te leveren en de contractant zich door middel van de ondertekening van het aanmeldingsformulier verbindt zijn verplichtingen na te komen.

Art. 2 Overeenkomst

De reisovereenkomst komt eerst tot stand nadat ROMTOUR schriftelijk heeft bevestigd met de aanmelding van de contractant akkoord te gaan.
Het aanmeldingsformulier, waaronder wordt verstaan een online dan wel een papieren versie of een door de contractant ondertekende offerte, wordt geacht een geheel uit te maken met de reisovereenkomst. De contractant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Art. 3 Aanmelding

 • De aanmelding voor een activiteit dient te geschieden door het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier of door een online boeking. Indien de contractant minderjarig is, is tevens de handtekening van een ouder of voogd vereist.
 • Per deelnemer (uitgezonderd gezinsleden) is een volledig ingevuld aanmeldingsformulier vereist.
 • Het aanmeldingsformulier dient te worden gezonden naar het ROMTOUR-adres.
 • Aanmelding is mogelijk tot maximaal 28 dagen voor reis in verband met vluchtprijzen. Reizen op kortere termijn kunnen alleen op aanvraag en mogelijk tegen aangepast tarief worden aangeboden.

Mocht, om welke reden dan ook, de activiteit niet meer geboden kunnen worden, dan wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Art. 4 Betaling

 • De aanbetaling bedraagt 30% van de totale reissom, ongeacht de hoogte van die som. De kosten voor de aparte levering van diensten, zoals extra hotelreserveringen en het bestellen van brochures, dienen direct na ontvangst van de factuur volledig te worden betaald.
 • Na ontvangst van aanmeldingsformulier en na schriftelijke bevestiging (tevens factuur) door ROMTOUR wordt de overeenkomst ingevolge artikel 2 geacht te zijn gesloten.
 • De totaal verschuldigde aanbetaling dient hierna direct te worden voldaan door middel van storting of overschrijving op Bankrekeningnummer 198393407 t.n.v. Roemenië Reizen.
 • Indien de aanbetaling niet binnen 2 weken na toezending van de bevestiging is ontvangen, heeft ROMTOUR het recht de aanmelding te annuleren.
 • Het restantbedrag van de reissom dient ten minste 2 weken voor de startdatum volledig voldaan te zijn. Bij boekingen korter dan 2 weken voor vertrek dient de totale reissom direct volledig te worden voldaan.
 • Bij niet tijdige betaling van het restantbedrag zal contact worden opgenomen en zal de contractant alsnog in de gelegenheid worden gesteld het verschuldigde te voldoen en wel binnen 7 dagen na de sommatie. Indien het restant ook dan niet op tijd wordt ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd met ingang van de dag waarop de betaling ontvangen had moeten zijn. In een dergelijk geval heeft de contractant géén recht op terugbetaling van de betaalde aanbetaling.

Art. 5 Reissom

  • Het in de folders, brochures en op de website gepubliceerde deelnemersbedrag geldt per persoon.
  • In het bedrag zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals deze staan vermeld bij de desbetreffende activiteit.
  • De hoogte van het deelnemersbedrag kan na publicatie daarvan in de loop der tijd onderhevig zijn aan wijzigingen o.a. ten gevolge van algemene prijsstijgingen,

heffingen, belastingen, verhoging van tarieven ten gevolge van inflatiebestrijding of door de noodzaak uit te wijken naar een andere accommodatie.

  1. zolang de volledige reissom nog niet is voldaan heeft ROMTOUR het recht om substantiële wijzigingen in de tarieven door te berekenen. Zij zal de contractant hierover tijdig informeren. Indien deze hiermee niet akkoord gaat dient hij dit onmiddellijk schriftelijk te melden; hij annuleert daarmee tevens de reisovereenkomst. ROMTOUR zal de annulering eveneens schriftelijk bevestigen en het reeds betaalde deel van de reissom terugbetalen.
  2. voor zover de veranderingen door de Overheid uitgevaardigde maatregelen betreffen heeft ROMTOUR het recht de wijzigingen door te berekenen en kan de contractant de overeenkomst om die redenen niet annuleren.

Art. 6 Reisbescheiden

Het deelnameformulier, brochures over de geboekte activiteit en de overige reisinformatie, worden zo spoedig mogelijk nadat de volledige reissom is voldaan, toegezonden.
De overnachtingvouchers bij het fietsprogramma wordt bij aankomst overhandigd in Roemenië.

Art. 7 Verzekeringen

ROMTOUR verzorgt géén verzekeringen.
De contractant en/of de deelnemers dienen zelf te zorgen voor een reis- en bagageverzekering, een annuleringsverzekering en een verzekering tegen ziektekosten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten van de juiste verzekeringsdekking voor de geboekte activiteit.
Indien met de eigen auto wordt gereisd is het hebben van een Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering mét Internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) verplicht.

Art. 8 Verplichtingen

 • ROMTOUR is verplicht om de aangeboden activiteit te leveren en naar redelijkheid en billijkheid alles te doen wat in haar vermogen ligt om de verwachtingen die zij in haar folders en brochures heeft gewekt, waar te maken.
 • ROMTOUR en/of de plaatselijke leiding zal ingeval van bijzondere omstandigheden in redelijkheid al het mogelijke ondernemen om de deelnemer(s) te helpen; de kosten van de technische- of medische hulp komen voor rekening van de contractant.
 • De contractant is verplicht om de uit de overeenkomst voortvloeiende reissom tijdig te voldoen.
 • De contractant en/of de deelnemers zijn verplicht zelf te controleren of ten tijde van de aanvang van de activiteit er mogelijk een wijziging is ingevoerd terzake van de benodigde reisdocumenten dan wel de voorwaarden voor het reizen in de diverse landen.
 • De deelnemers zijn verplicht om de aanwijzingen van ROMTOUR respectievelijk de plaatselijke leiding op te volgen. Indien hier niet aan wordt voldaan, waardoor de voortgang van de reis wordt belemmerd of bemoeilijkt, heeft ROMTOUR en/of de plaatselijke leiding het recht de deelnemer of deelnemers van verdere deelname aan de activiteit uit te sluiten. In een dergelijk geval bestaat nimmer recht op restitutie van (een deel van) de betaalde reissom.

Art. 9 Aansprakelijkheid

 • Noch ROMTOUR, noch de plaatselijke leiding van de activiteiten aanvaarden welke aan-sprakelijkheid dan ook voor de gevolgen van dood, lichamelijk letsel, diefstal, verlies, ongeval, dan wel voor de gevolgen die voortvloeien uit de gezondheidstoestand van een deelnemer. De deelnemers dienen zich persoonlijk tegen deze risico’s te verzekeren (zie artikel 7).
 • Overmacht ontheft ROMTOUR van al haar verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene (weers)omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van ROMTOUR en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 • ROMTOUR is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet hebben, niet bij zich hebben dan wel het verlopen zijn van de geldigheidsduur van documenten (zoals paspoort en groene kaart) die nodig zijn om door landen te reizen resp. deze te bezoeken.
 • Kennelijke fouten en vergissingen in publicaties van ROMTOUR binden haar niet.

Art. 10 Wijzigingen van een activiteit

 • Gewenste wijzigingen en/of aanpassingen van een activiteit dienen altijd van tevoren te worden overeengekomen. Indien aan de vraag kan worden voldaan zal de verandering schriftelijk door ROMTOUR wordt bevestigd.
 • Aan wijzigingen en/of aanpassingen van een eenmaal geboekte reis zijn, voorzover de gewenste verandering (nog) realiseerbaar is, kosten verbonden van € 25,– per boeking per persoon.
 • Indien wijzigingen en/of aanpassingen, om welke reden dan ook, niet meer gerealiseerd kunnen worden is de contractant gehouden de verplichtingen uit de oorspronkelijke overeenkomst na te komen.

Art. 11 Wijziging door omstandigheden

 • Voor aanvang van de activiteit
  Weersomstandigheden, terreingesteldheid en andere onvoorziene omstandigheden kunnen wijzigingen noodzakelijk maken. ROMTOUR zal de contracten zo spoedig mogelijk informeren indien zich een zodanig omstandigheid vóór het vertrek voordoet. ROMTOUR neemt op zich om te zorgen voor een gelijkwaardig aanbod. Indien dit niet mogelijk blijkt, dan heeft de contractant het recht de overeenkomst te annuleren. Alsdan heeft de contractant, tenzij sprake is van overmacht (artikel 9 sub b), recht op terugbetaling van een deel van de reissom en wel in verhouding tot het in redelijkheid en billijkheid vast te stellen verschil tussen de oorspronkelijke en de nieuwe activiteit.
 • Tijdens de activiteit
  Indien een omstandigheid als onder sub a beschreven zich tijdens het verblijf voordoet, zal door de plaatselijke leiding (al naar gelang de activiteit) ter plaatse naar een passende oplossing gezocht worden. Contractant kan echter nimmer recht doen gelden op een terugbetaling van (een deel van) de reissom.

Art. 12 Annulering

 • door ROMTOUR
  1. ROMTOUR heeft het recht om bij niet tijdige betaling (zie artikel 4 sub d en e) de geboekte activiteit te annuleren.
  2. ROMTOUR heeft het recht een geboekte activiteit te annuleren indien zij door overmacht (zie artikel 9 sub b) niet in staat is de activiteit te leveren.
 • door de contractant
  1. De contractant heeft het recht een geboekte reis te annuleren als omschreven in artikel 5 sub c.1 (verhoging reissom) en artikel 11 sub a (alternatieve activiteit).
  2. De contractant heeft het recht, om welke reden dan ook, geen gebruik te maken van een geboekte activiteit. Hij is evenwel verplicht om te allen tijde de totaal verschuldigde reissom te betalen. Indien de reden van annulering gedekt is onder de annuleringsverzekering kan de contractant zich tot zijn verzekeraar wenden.
  3. Indien slechts een of meer deelnemers geen gebruik (kunnen) maken van de activiteit geldt het bepaalde in sub 2 van dit artikel.

In alle gevallen dient een annulering schriftelijk (waaronder elektronisch) te geschieden. Telefonische en/of mondelinge annuleringen worden niet in behandeling genomen.

Art. 13 Bijzondere voorwaarden voor wandelen en fietsen.

 • Wijzigingen in het programma tijdens de deelname aan een activiteit zijn niet mogelijk. Alléén in de gevallen dat is ingeschreven voor een activiteit “programma met gids” is wijziging eventueel mogelijk in overleg met de gids; uiteindelijk beslist de gids. Wijziging van een activiteit vòòr de aanvang van een activiteit : zie het bepaalde in artikel 10.
 • Uitsluitend de Roemeense tourmanagers beslissen welke gids wordt toegewezen, zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de deelnemers. vIndien een deelnemer, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld door eigen foutieve inschatting, uitvalt door opgelopen blessures, ongeval of ziekte) de activiteit niet wil of kan afmaken, dan komen de eventueel daaruit voortvloeiende kosten, waaronder extra reis- en verblijfkosten, voor rekening van de deelnemer. Er bestaat geen recht op restitutie van (een deel) de reissom.
 • Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook niet kan starten op de eerste dag van het arrangement, kan het programma in verband met de gedane reserveringen niet opgeschoven worden. Men dient dan te starten op de route conform de desbetreffende dag van het arrangement. De eventueel daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. In een dergelijk geval bestaat nimmer recht op restitutie van (een deel van) de reissom.
 • Deelnemer(s) aan een activiteit dienen zich te houden aan de voorgeschreven route. Indien daarvan ernstig wordt afgeweken zonder toestemming van ROMTOUR of de plaatselijke leiding, kan een beroep worden gedaan op het bepaalde in artikel 8 sub e. De deelnemer heeft alsdan ook geen recht meer op de hulp als omschreven in artikel 8 sub b.
 • De plaatselijk leiding is gerechtigd een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname indien deze een normale en goede voortgang van de ROMTOUR -activiteit tegenwerkt of belemmert (b.v. door slechte conditie, te gebrekkige uitrusting, wegwerpen van afval in de natuur). Zie het bepaalde in artikel 8 sub e.
 • Deelnemers aan de activiteiten van ROMTOUR dienen een goede gezondheid te hebben. Bij twijfel wordt geadviseerd een arts te raadplegen. De deelnemer draagt zelf de volle verantwoordelijkheid voor deelname aan het programma. ROMTOUR is niet aansprakelijk voor een verkeerde inschatting door de deelnemer zelf c.q. door een arts , inzake zijn lichamelijke conditie en/of algehele gezondheid.
 • Deelnemers aan een activiteit van ROMTOUR dienen te voldoen aan de volgende eisen : beschikken over een uitstekende lichamelijke conditie, over een goede en adequate uitrusting en verzekerd te zijn tegen de gevolgen van sportongevallen. ROMTOUR is niet aansprakelijk voor een verkeerde inschatting van de zwaarte van het programma door de deelnemer zelf.
 • Indien door plotseling optredende zeer slechte weersomstandigheid tijdens een activiteit moet worden afgeweken van het programma, zijn de eventueel daaruit voortvloeiende kosten, waaronder extra reis- en verblijfkosten, voor rekening van de deelnemer(s).

Art.14 Voorwaarden huurfiets ROMTOUR

 • Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid bij schade of diefstal van de fiets begint op het moment dat de fiets aan de huurder wordt uitgereikt. In het algemeen zal dit gebeuren op de vakantiebestemming door de reisbegeleider. Bij overhandiging van de fiets dient u de fiets goed te controleren op gebreken en/of beschadigingen. Indien u op- en/of aanmerkingen dient, heeft u deze direct te melden bij de reisbegeleiding, die hiervan aantekeningen maakt en zonodig de fiets repareert.
 • Borgsom
  Bij het uitreiken van de fiets dient u een borgsom van € 100,00 te betalen. U ontvangt de borgsom retour aan het einde van de vakantie bij inlevering van de schoongemaakte materialen, eventueel onder inhouding van het schadebedrag.
 • Diefstal
  Voor diefstal van de fiets bent u aansprakelijk, tenzij de fiets op slot stond en vast aan een paal of hek, en zo mogelijk aan een andere fiets. Hiervoor wordt bij de fiets een slot meegeleverd. In geval van diefstal dient u aan te tonen dat de fiets op slot stond d.m.v. het kapotte slot en uw sleutel. Zet dus uw fiets altijd op slot, ook al bent u maar even een broodje aan het kopen! Bij diefstal van de fiets (indien niet op slot) of ‘total loss’ zal in rekening worden gebracht:
  – de dagwaarde van de fiets
  – vervangingskosten voor de fiets à € 75,- (handeling en transport)
 • Schade
  Voor beschadigingen ontstaan door een ongeval of onoordeelkundig gebruik bent u ten alle tijden zelf aansprakelijk (uiteraard niet de normale slijtage). Is de schade groter dan € 50,- (o.a. diefstal) dan dient u zelf het herstel hiervan onmiddellijk te regelen. Vraag om een betaalbewijs en specificatie i.v.m. het verhalen van de schade op uw reisverzekering. Bij schade of vermissing van onderdelen of toebehoren zoals wiel, fietstas, reparatiesetje, pompje, slot en sleutel (*) worden de normaal geldende winkelprijzen in rekening gebracht en alleen arbeidsloon indien de fiets niet door de begeleiding zelf kan worden gerepareerd. Indien u een fiets van ROMTOUR huurt houdt dat in dat u akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden. Bij het uitreiken van de fiets krijgt u een ontvangstbewijs van de begeleider. * Voorwiel € 44,50; Achterwiel € 58,-; Slot € 6,-; Fietstas € 19,-; Reparatieset € 3,20; Sleutel € 5,-; Fietspomp € 3,20 De begeleiding heeft een prijslijst van andere onderdelen.

Art. 15 Klachten

Indien een activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die men op grond van de publicaties redelijkerwijs mocht verwachten, zullen Romtour en/of de plaatselijke leiding alle pogingen in het werk stellen de deelnemer(s) naar redelijkheid en billijkheid hulp en bijstand te verlenen respectievelijk de ontstane onvolkomenheden te verhelpen. Indien de oorzaak uitsluitend is toe te schrijven aan Romtour en/of de plaatselijke leiding, dan zijn de aan die hulp en bijstand verbonden kosten voor rekening van Romtour.

Indien alle andere gevallen geldt het bepaalde in artikel 8 sub b.

De in dit artikel bedoelde hulp en bijstand bestaat onder andere uit het inzetten van extra mankracht, het organiseren van een extra verblijf en het regelen van medische hulp.

Search Tour

Find your dream tour today!